Tenpoint Alpha Nock Receiver .300 Pro Lite White 6 Pk.