Tenpoint Alpha Nock Receiver .297 Pro Elite Yellow 6 Pk.